Nyhetsbrev Nr 22- FORSKNING

Stammande individers attityd till stamning är ett examensarbete gjort av Karin Bergqvist. Titeln på avhandlingen är ”tuff”.

ATT TALA ÄR VISST GULD!

Karin Bergqvist examensarbete GIH på 47 sidor inkluderande enkäten till 81 personer är enligt henne själv INTE representativt då flertalet personer kom från Stamningsförbundets medlemmar eller liknande på ”nätet”.  Dessutom frågades de ut om de hade forskat om stamning där svaret ja var 68  %, 11 % skulle kunna tänkas göra det.

Det övergripande syftet med studien var att kartlägga stammande individers attityd till sin egen stamning och stamning i allmänhet:

- Hur påverkar stamning individens agerande i olika sociala situationer?

- Skillnader i upplevd hälsa hos individer med lätt respektive svår stamning?

Introduktionstexten: ” Att tala är silver och tiga är guld, som det gamla välkända ordspråket lyder. Tänk om vi istället skulle säga att det är guld att tala. Kan det inte tyckas vara det värdefullaste vi äger, rätten till att yttra oss? Genom talet kan individen uttrycka vad han eller hon tycker och tänker. I informationen för Logopedprogrammet på Karolinska Institutet står det att ”förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén” (Hägg 2011).” . . .

. . .”Sällan läggs det någon vidare tanke på talet, det går ju per automatik – varför då ödsla tid att tänka på något som fungerar utan vidare ansträngning? Du tänker inte på att du går när du går, att du sover när du sover, att du äter när du äter… etc. Låt oss därför tänka oss in i en värld där vi stöter på rädsla för att tala, i vetskap om att det inte är det lättaste som finns och att det inte alls går per automatik. I en värld där talet blir mer av en ansträngning med hinder än som ett rinnande vatten, tal med flyt. I en värld där talet synonymiseras med stamning, rädsla, ångest och undvikande beteenden. Vad gör du som individ, när du vet precis vad du ska säga men inte får fram orden? När du stoppas av att du inte får fram bokstäver, ord eller meningar? När du får beställa något annat än det du egentligen vill ha, just för att du inte får fram det ordet? För alla människor är inte talet flytande – allra minst för individer med stamning.”

I tankarna kommer jag osökt till den artikel som redaktör Joachim Trettin skrev i dåtidens KommUNIKation, en artikel som var så till grad späckad av ”avancerade ” ord att det inte gick att utläsa vad han egentligen menade, något som jag själv hade en tendens till när jag en gång i tiden var både okunnig och ovan att skriva. De stammande lyfte i alla fall honom till skyarna. Här kommer en 22-årig kvinna som skriver så man förstår. Med en glöd som bara en stammande person kan beskriva beskriver hon hur stammande personer upplever hälsa och välbefinnande med utgångspunkt från sin egen undersökning där hon vill veta, hur andra stammande känner. Min förhoppning är att hon får det erkännande, som hon så väl förtjänar.

National Stuttering Association utförde 2009 med 1235 individer kan som stöd läggas till hennes egna 81 personer, vilket ökar faktagrunden. Resultatet av studierna visar att stamning inskränker negativt på familjeliv, skola och arbete, vilket innebär att stamning kan inkräkta på hälsa och välbefinnande.

Krasst handlar det om hälsan i det som jag beskriver ”de två benen” familj och arbete. Det kan ni läsa mer om i min bok: ”Är stamning något att haka upp sig på?” Du kan tanka ned den från min hemsida: www.stamning.online .

Karin Bergqvistskriver att många stammande individer upplever att de blir bemötta på ett visst sätt pga. att de stammar:

Reaktioner som ger negativa känslor: Flertalet respondenter blir ledsna, arga eller besvikna när människorna de pratar med ”härmar”, ”skrattar åt”, ”tittar förstående på”, ”ser besvärade/obekväma/stressade ut”, ”ser ointresserade ut” eller ”lyssnar inte” och när de ”tittar bort”. Många skrev och berättade att de påverkas negativt då den som de pratar med beter sig på sätt som att den ”tycker synd om”, tror man är nervös” och därför ger råden att ”andas” och ”ta det lugnt”.”

Karin Bergqvisthar refererat Stamningsförbundets definition om stamning, en definition som jag inte har något att invända mot, däremot personerna Robert och Daniel, Stockholmare med alias-namn. De fick en av undersökningens huvudfrågor om de ansåg att stamning hör ihop med hälsa och välbefinnande. Robert är logoped, med erfarenhet av stammande personer, ansåg att stamningen begränsar den stammandes liv. Robert: ”Är det så att man går runt och är orolig för varje social situation så bör det väl gå ut över hälsan. Det borde väl vara en del av det.”

Ledande person inom Stamningsrörelsen kontaktades för upplägget - personer som känner ansvar för det historiska, samt viljan att ta del och lära sig av årtiondens läsning av litteratur, och nu ta del av det som Karin Bergqvist skrivit.

Stamning verkar vara något psykologiskt. Karin Bergqvist refererar: Det är väldigt vanligt att stamningen blir mer påtaglig i situationer där man ska tala med en person som är överordnad en själv, någon kontakt som är viktig eller någon man har stor respekt för, någon som man är rädd för  exempelvis. (Lundberg, 2005 s.15ff).

Extra intressant är att så många tycker att stamning upplevs som någonting negativt. Att träffa andra som stammar upplevdes däremot som positivt, vilket betyder att nästan alla stammande tyckte likadant.

Däremot kan jag uppleva hennes forskning om stamning som bilaga till själva enkäten – en fantastisk research i kombination till stilistiskt nedtecknande av fakta som finns av vad som är tillgängligt i litteraturen. Karin Bergqvists har verkligen visat klass. Jag hoppas att avhandlingen resulterar i högt betyg.

För övrigt tycker jag att kunskap inte bara kan erhållas genom universiteten och genom forskning. Deltagandet i otaliga terapier och annat borde vara något att ta fasta på. Många gånger är det nog så att forskare bekräftar vad som kommit fram i klinisk prövning.

JAG ÄR DEN ENDE SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till - möjligen är det du.

Stockholm 2013-03-01

Om du vill hörs vi om två veckor.

Stig Lindh

författare, stamningsskribent

PS

Du stöder mig om du lägger in min länk www.stamning.online på din hemsida –tackar ödmjukast ! J Berätta gärna att jag finns. Dela gärna min ”site” med andra. Visa gärna på hur de kan prenumerera på mina Nyhetsbrev - det gör du från hemsidans högra board.

©Stig Lindh 

 

LÄNK TILL UPPSATSEN: http://www.uppsatser.se/uppsats/7d4d4607c7/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)